ข้อมูลอาคารสถานที่
ชื่ออาคาร/สถานที่ : โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
ปี พ.ศ.ที่สร้าง : 2483
งบประมาณ : -
เพิ่มเติม..