หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
  โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร
      <รับสมัครนักเรียน>
           - ระดับอนุบาล 1-3
           - ระดับประถมศึกษา ปีที่ 1-6
           - ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น 1-3
           - ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 4-6