ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : ว่าที่ร้อยตรี อุดม ร่วมรักษ์
ตำแหน่ง : (ผู้อำนวยการสถานศึกษา)
ดำรงตำแหน่งเมื่อ :