ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล :
ตำแหน่ง :
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน
ชื่อ-นามสกุล : นางภาวินี ไตรศิวกุล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : ปัจจุบัน