ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

นายสวาท ดวงคำ
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางราตรี โรจน์ณรงค์
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ

นางสาววิยะดา หวังชนะ
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานบุคคล

นางกัลยาณี กัญญาสาย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและพัสดุ

นายบัณฑิต ไขแสง
ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทั่วไป