คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยตรีอุดม ร่วมรักษ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสาวอัญชลี ศรีมันตะ
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางเกศินี ทองสรรค์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานวิชาการ

นายพิทักษ์ จานเขื่อง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงบประมาณ

นายบัณฑิต ไขแสง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางวนิดา ปัตเสน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล