คณะผู้บริหาร

นายปรีชา สุขศรี
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
เบอร์โทร : 0815593546

นายพิทักษ์ จานเขื่อง
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

นายบัณฑิต ไขแสง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป

นางจาริณี รัชมาศ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางวนิดา ปัตเสน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานบุคคล