ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
คณะผู้บริหาร

ว่าที่ร้อยโท คมกริช ศรีสวัสดิ์
ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางภาวินี ไตรศิวะกุล
รองผู้อำนวยการสถานศึกษา

นางสุรีพรรณ ฉันวิจิตร
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

นางสาววิยะดา หวังชนะ
หัวหน้าฝ่ายบริหารบุคลากร

นายบัณฑิต ไขแสง
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณ

นางวนิดา ปัตเสน
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป