ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ปฐมวัย

นางวัชราภรณ์ วงษาเคน
ครูชำนาญการ

นางขนัตยา สารรัตน์
ครูชำนาญการ

นางสุมาลัย แผงลาภ
ครู

นางสาวกมลชนก ยะฮาด
ครูอัตราจ้าง

นางสาวเอื้อนภา ใจหาญ
พนักงานจ้างเหมา

นางพิชญา จันทร์วิจิตร
ครู
หัวหน้าปฐมวัย

นางช่อผกานิต สุพล
ครู

นางจุฑามาศ สมาทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวปนัดดา ดวงคำ
พนักงานจ้างเหมา