ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางกัลยาณี กัญญาสาย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯภาษาไทย

นางสาววริยา พุฒพิมพ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสุภาภรณ์ ฝ่ายเพ็ชร์
ครูชำนาญการ