กลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางจาริณี รัชมาศ
ครูเชีียวชาญ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯคณิตศาสตร์

นางวนิดา ปัตเสน
ครูชำนาญการพิเศษ

นางธิดารัตน์ จำนงค์
ครูชำนาญการ

นายพิทักษ์ จานเขื่อง
ครูชำนาญการ