ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่