กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นายสุริยา สินชุม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์

นางวิรัช วุฒิพรหม
ครู คศ.1

นางสาวกาญจนา ดวงคำ
พนักงานจ้างเหมา