ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นายสุริยา สินชุม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

นางวิรัช วุฒิพรหม
ครู คศ.1

นางสาวปนัดดา ดวงคำ
ครูอัตราจ้าง