ฝ่ายบริหารงานงบประมาณและพัสดุ

นายบัณฑิต ไขแสง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานงบประมาณและพัสดุ

นางวนิดา ปัตเสน
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

นางธิดารัตน์ จำนงค์
เจ้าหน้าที่พัสดุ

นายพิทักษ์ จานเขื่อง
หัวหน้างานแผนปฏิบัติงาน,แผนงบประมาณ

นางสาวณัฐกฤติมา ภาคศิริ
ผู้ช่วยการเงิน การบัญชี

นางจันทร์เพ็ญ คำนิยม
ผู้ช่วยการเงิน การบัญชี

นางสาววิรตา พลอำนวย
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวปนัดดา ดวงคำ
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวยุวดี ดวงคำ
พนักงานจ้างเหมาตามโครงการ