ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
สายชั้นมัธยมศึกษา

นายสุริยา สินชุม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายบัณฑิต ไขแสง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นายพิทักษ์ จานเขื่อง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายอุทิศย์ ฝ่ายเพ็ชร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสุภาภรณ์ ฝ่ายเพ็ชร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางวีรัช วุฒิพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวจิรภา วีระพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางเกศินี ทองสรรค์
ครู
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวพรรณทิวา อำรุงสกุลรัฐ
พนักงานจ้างตามภาระกิจ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวจินตรา นามสมบูรณ์
พนักงานจ้างตามภาระกิจ

นางสาวประภัสสร บุญยาน
พนักงานจ้างเหมาตามโครงการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางวนิดา ปัตเสน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น ประถมศึกษาปีที่ 6