สายชั้นมัธยมศึกษา

นายสุริยา สินชุม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายบัณฑิต ไขแสง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายนันธิตา ดวงคำ
พนักงานจ้างเหมาตามโครงการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสุภาภรณ์ ฝ่ายเพ็ชร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางเกศินี ทองสรรค์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวจินตรา นามสมบูรณ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวจิรภา วีระพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายพิทักษ์ จานเขื่อง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางวีรัช วุฒิพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นายอุทิศย์ ฝ่ายเพ็ชร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสาวพรรณทิวา อำรุงสกุลรัฐ
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางวนิดา ปัตเสน
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นางสาวประภัสสร บุญยาน
พนักงานจ้างเหมาตามโครงการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6