สายชั้นมัธยมศึกษา

นายสุริยา สินชุม
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าสายชั้นมัธยมศึกษา
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางวนิดา ปัตเสน
ครูเชี่ยวชาญ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นายบัณฑิต ไขแสง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นายพิทักษ์ จานเขื่อง
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางวีรัช วุฒิพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5

นางสุภาภรณ์ ฝ่ายเพ็ชร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางจิรภา พวงธรรม
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นายอุทิศย์ ฝ่ายเพ็ชร์
ครูชำนาญการพิเศษ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2

นางเกศินี ทองสรรค์
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3

นางสาวจินตรา นามสมบูรณ์
พนักงานจ้างตามภารกิจ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6

นายนันธิตา ดวงคำ
พนักงานจ้างเหมาตามโครงการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4

นางสาวประภัสสร บุญยาน
พนักงานจ้างเหมาตามโครงการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1

นางสาวอัญรินทร์ อรุณศรีเกียรติ
ครูชำนาญการ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2