ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสาวจิรภา วีระพันธ์
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางจาริณี รัชมาศ
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวอลิษรา สร้อยเสนา
พนักงานจ้างเหมา