กลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ

นายอุทิศย์ ผ่ายเพ็ชร
ครูชำนาญการ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสุขศึกษาฯ