ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายบัณฑิต ไชแสง
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางพัทรินยา คำภา
ครูอัตราจ้าง