กลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายเกรียงศักดิ์ ยุระชัย
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้ากลุ่มสาระฯการงานอาชีพฯ

นายกิตติ ละออเอี่ยม
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางสาวพรรณทิวา อำรุงสกุลรัฐ
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางวิรตา พลอำนวย