ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
งานธุรการ

นางกัลยาณี กัญญาสาย
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจันทร์เพ็ญ คำนิยม
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นางมธุรส พูนนายม
พนักงานจ้างตามภารกิจ

นายณรงค์ คันธเนตร
นักการภารโรง

นางสุพัตรา ผูกจิตต์
นักการภารโรง

นางสาวณัฎกฤติมา ภาคศิริ
พนักงานจ้างตามภารกิจ