ฝ่ายบริหารวิชาการ

นางสุรีพรรณ ฉันวิจิตร
ครูชำนาญการพิเศษ
หัวหน้าฝ่ายบริหารวิชาการ

นางราตรี โรจน์ณรงค์
ครูชำนาญการพิเศษ

นายพิทักษ์ จานเขื่อง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางวีรัช วุฒิพรหม
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวขนัตยา สารรัตน์
ครูชำนาญการ

นางพิชญา จันทร์วิจิตร
ครูชำนาญการ

นางสาวปาริชารัชต์ สมเทพ
ครู

นางเกศินี ทองสรรค์
ครู

นางสาววริยา พุฒพิมพ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางจุฑามาศ สมาทอง
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวจิรภา วีระพันธ์
ครูชำนาญการพิเศษ

นางสาวเอื้อนภา ใจหาญ
พนักงานจ้างเหมา

นางสาวปนัดดา ดวงคำ
พนักงานจ้างเหมา

Mr. Ottop Crosdel Eku
พนักงานจ้างเหมาตามโครงการ

นางสาวพรรณทิวา อำรุงสกุลรัฐ
พนักงานจ้างตามภาระกิจ

นางสาวจินตรา นามสมบูรณ์
พนักงานจ้างตามภาระกิจ

นางสาวกิตติยาพร พาพล
ครูอัตราจ้าง