ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
รายงานผลการพัฒนาการใช้ชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง จำนวนจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสต

ชื่อเรื่อง           รายงานผลการพัฒนาการใช้ชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน 

                        เรื่อง จำนวนจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่

ผู้ศึกษา           นายพิทักษ์  จานเขื่อง

ปีที่ศึกษา          2559
                                                                    

บทคัดย่อ

 

            การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน            เรื่อง จำนวนจริง  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ให้มีประสิทธิภาพ

ตามเกณฑ์ 80/80  2) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนก่อนเรียนและหลังเรียน

โดยใช้ชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง จำนวนจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ 

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะ

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง จำนวนจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

มีค่าตั้งแต่ 0.5 ขึ้นไป และ 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง จำนวนจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
               ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  โรงเรียนในสังกัดสำนักการศึกษา  เทศบาลนครอุบลราชธานี ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2557
จำนวน 50 คน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนเทศบาล 3 สามัคคีวิทยาคาร         สำนักการศึกษา เทศบาลนครอุบลราชธานี จำนวน 10 คน ที่ได้จากการเลือกกลุ่มตัวอย่างโดยใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  ซึ่งเป็นนักเรียนที่มีผลการเรียนในรายวิชาคณิตศาสตร์อยู่ในกลุ่มอ่อน กลุ่มกลาง และกลุ่มเก่งที่มีจำนวนใกล้เคียงกันมากที่สุด เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษามีทั้งหมด 4 ชนิด คือ 1) ชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง จำนวนจริง

กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 จำนวน 9 ชุด 2)แผนการจัดการเรียนรู้

วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง จำนวนจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4  

จำนวน 18  แผน 3) แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง จำนวนจริง  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 จำนวน 20 ข้อ มีค่าความยากง่าย (p) ระหว่าง 0.56 ถึง 0.80 และมีค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.20 ถึง 0.64 และความเชื่อมั่นทั้งฉบับ เท่ากับ 0.866 และ 4) แบบสอบถามความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน  เรื่อง จำนวนจริง  กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  4 จำนวน 12 ข้อ  

มีค่าอำนาจจำแนก (r) ตั้งแต่ 0.27 ถึง 0.57 และความเชื่อมั่นของแบบสอบถามเท่ากับ 0.71      สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล คือ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ยเลขคณิต  ค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน        และทดสอบสมมติฐานโดยใช้ค่า  t - test  (Dependent Sample)

 

            ผลการศึกษาพบว่า

            1. ประสิทธิภาพของชุดฝึกทักษะวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง จำนวนจริง  กลุ่มสาระ  การเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีประสิทธิภาพเท่ากับ 80.94/81.63 แสดงว่า ชุดฝึกทักษะมีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 80/80 ที่ตั้งไว้  
             2. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง จำนวนจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ มีคะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังเรียนสูงกว่าก่อนเรียนอย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05
            3. ดัชนีประสิทธิผลของกระบวนการเรียนรู้โดยใช้ชุดฝึกทักษะ
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน        เรื่อง จำนวนจริง กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีค่าเท่ากับ 0.68

สูงกว่า 0.5 ที่ตั้งไว้  
             4. นักเรียนที่เรียนโดยใช้ชุดฝึกทักษะ
วิชาคณิตศาสตร์พื้นฐาน เรื่อง จำนวนจริง               กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 มีความพึงพอใจโดยรวมอยู่ในระดับมาก

 

 

 

 

โพสเมื่อ : 24 มี.ค. 2560,00:00   อ่าน 1279 ครั้ง