ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
เผยแพร่ผลงานวิชาการ
ชื่อเรื่อง การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้เรียน
ชื่อเรื่อง        การพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้เรียน
                 โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
ผู้วิจัย           นางสาววิศัลย์ศยา พาพรหม
ตำแหน่ง       รองผู้อำนวยการสถานศึกษา วิทยฐานะ รองผู้อำนวยการชำนาญการพิเศษ
สถำนศึกษำ  โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ สังกัดกองการศึกษา เทศบาลเมืองวารินชำราบ
                 จังหวัดอุบลราชธานี
ปีที่วิจัย       2559
 
                                                      บทคัดย่อ
    การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ของการวิจัย 1.เพื่อศึกษาสภาพปัญหาและความต้องการพัฒนา
รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
อำเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี 2. เพื่อพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษา ที่ส่งเสริม
สุขภาพที่ดีของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
3. เพื่อศึกษาผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล
บ้านสุขสาราญ อำเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี และ 4. เพื่อประเมินและปรับปรุงรูปแบบ
การบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ อาเภอวาริน
ชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี 5.เพื่อประเมินความพึงพอใจของนักเรียน ครู และผู้ปกครองที่มีต่อการ
ดาเนินการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาล
บ้านสุขสาราญ อำเภอวารินชาราบ จังหวัดอุบลราชธานี กลุ่มเป้าหมาย คือ 1) ผู้บริหาร และคณะครู
ผู้รับผิดชอบโครงการ จานวน 18 คน จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)
2) คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสาราญ จานวน 13 คน จากการเลือก
แบบเจาะจง (Purposive Sampling) 3) นักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ที่เข้าร่วมโครงการ
จานวน 253 คน และ 4) ผู้ปกครองของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ ที่เข้าร่วมโครงการ
จานวน 253 คน เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษาครั้งนี้ ประกอบด้วย แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง
แบบบันทึกการประชุม แบบวิเคราะห์รูปแบบ การบริหารสถานศึกษา แบบบันทึกการปฏิบัติงาน
แบบบันทึกประจาวัน แบบประเมินผลการใช้รูปแบบการบริหารสถานศึกษา และประเมินความ
พึงพอใจในการดาเนินงานโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพของโรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ สถิติที่ใช้
ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย และค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
ผลกำรวิจัยพบว่ำ
1. ครูและบุคลากรมีความต้องการรูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดี
ของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
อยู่ในระดับมาก
2. จากการประชุมเชิงปฏิบัติการ วิเคราะห์และออกแบบรูปแบบการบริหารสถานศึกษา
ทาให้ได้รูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ
อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
3. ผลการใช้รูปแบบการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดีของ
ผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ทาให้นักเรียน
ได้รับการส่งเสริมสุขภาพให้มีสุขภาวะดีขึ้น ครูและบุคลากร และผู้ปกครอง มีความพึงพอใจ
ในการดาเนินการอยู่ในระดับมาก
4. ผลการประเมินรูปแบบการพัฒนารูปแบบการบริหารสถานศึกษาที่ส่งเสริมสุขภาพที่ดี
ของผู้เรียน โรงเรียนเทศบาลบ้านสุขสำราญ อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี มีคุณภาพ
และประสิทธิภาพอยู่ในระดับมาก
5. ผลการประเมินความพึงพอใจด้านกระบวนการ สรุปได้ว่าจากการประเมินความพึงพอใจ
ของนักเรียน ครู และผู้ปกครองที่มีต่อการดาเนินการโครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพโดยรวมมีความ
พึงพอใจในระดับมากที่สุด และผลการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ สรุปได้ว่า ผู้ปกครอง ครู และ
นักเรียนมีความพึงพอใจจากการประเมินผลกระทบทางสุขภาพ โดยภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับ
มากที่สุด
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 14 ส.ค. 2561,00:00   อ่าน 1302 ครั้ง